Sara B.

21 tekstów – auto­rem jest Sa­ra B..

Przypływ

A Bóg ba­wił się słońcem, pośród in­nych bogów, jak ba­wią się dzieci,
rzu­cając w górę doj­rzałą pomarańczą.

Niedos­ta­tek światła
uczy­nił nas wątpiącymi
ciem­ne chmu­ry płyną
tam gdzie w tal­ko­wych fotelach
za­siada­li święci

W zielo­nych łodziach kobiety
cze­kają na niebies­ki odpływ
by popłynąć za arką
przy­wiązują do skrzy­deł ptaków
mod­li­tew­ne wstażkinn
nie mogą zgu­bić się
w pow­rotnej drodze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 marca 2017, 16:50

Powrót

W ten czas
pta­ki powrócą do Edenu
Bóg ura­duje się że nie utraciły
nic z niewin­ności i piękna
i kwiaty powrócą
skąd pochodzą
i gdzie je stworzono
bo nie masz nig­dzie w światach
ani ptaków
ani też kwiatów
tyl­ko w raju 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 stycznia 2017, 00:46

L'attachement

 
 
Idziesz przez mo­je źrenice
w swoim ta­bako­wym płaszczu
od ty­lu lat niestrudzenie
nie mam pewności
czy pochodzę z two­jego żebra
 
jed­nak os­wa­jam deszcze
przy­mykam powieki
które ci dają schronienie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 grudnia 2016, 21:37

La préférence

 

Jes­tem te­raz jesienna
Mahoniowa
Trochę winna
Senna
Wier­szy nie piszę
Uwodzi mnie
A to wiatr a to cisza
Śnię czasem
Że wehikuł
Ma już skrzydła
Wystarczające 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 listopada 2016, 21:58

Mon chat

Kot opa­nował skalę swe­go wzros­tu niemal do perfekcji
ter­mo­metr de­cydu­je jed­nak ostatecznie
mieści się on led­wie w drzwiach za­leżnie od ruchu rtęci
lub cho­wa się pod po­duszką i uda­je bez­cenny talizman
ma fut­ro w ko­lorze za­leżnym od kąta padania
światła jest mniej w po­koju in­nym ra­zem więcej
wy­rażnie nie prze­pada za kłębkiem
sza­firu o świ­cie ma­my tyl­ko na lekarstwo
idziemy po­woli ra­zem przez białą gorączkę
bez żad­ne­go zdzi­wienia bie­rze mnie za rękę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2016, 08:14

The image

Próżno stać
w chłod­nym oknie
widzieć jak ulica
moknie
stoi w deszczu
ko­bieta z białym parasolem
za­pala la­tarń żyrandole
za­tańczyłaby lecz ćma
ga­tunek cienia
ni­weczy obraz
upada

słońce na­dej­dzie jutro
dla ćmy to bar­dzo póżno
a na­wet bez znaczenia

 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 kwietnia 2016, 08:07

Wieczór dwóch panów i Laury B.

Dla ra­diowe­go teat­ru ab­surdu (76 min.)

- Ot­warte! Proszę wejść.

- Dzień dob­ry, Lauro! Zmokła Pa­ni. Proszę dać płaszcz i pa­rasol. Wi­dać pa­da mocno.
- Na­wet leje.
- Po­goda uciążli­wa dziś. Dob­rze usłyszałem pani [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 6 kwietnia 2016, 11:29

Pełnia księżyca

Jest jeszcze niewys­tar­czająco jas­no
księżyc toczy się miaro­wo przez szybę
będę spała w two­jej koszuli
przyśnią się mi dziewczęta
z który­mi spałeś
na le­wym boku
ja od ściany

jut­ro od­dam do czyszczenia
twój ka­pelusz a`la Joyce
po­noszę za­nim wrócisz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 kwietnia 2016, 09:02

Kto nie zna Toskanii, nie namaści go Matka Idajska

Tos­ka­nia była XII wie­czną dziewicą, kiedy
Mi­ner­wa prze­powie­działa jej
Na­rodzi­ny Synów wiel­kiego formatu.
Będzie pot­rze­ba ma­lować fres­ki w kościołach,
Pro­roków Sta­rego i No­wego Testamentu
I Ma­donnę z Dzieciątkiem, sce­ny z życia Świętych.
W ser­cu Ita­lii rodzili [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 kwietnia 2016, 08:25

La nuit

Wyjmę zim­ny grzebień
z gład­kich włosów wieczora
os­tatnią kość słoniową
scho­wam przed
naglącym spoj­rze­niem księżyca
z chwi­li na chwilę stanę się
przy­jaciółką wilków
nad ciem­nym kanionem
aż Auro­ra zapragnie
mo­jego to­warzys­twa o świcie

Na ho­ryzon­cie stat­ki Arnarsona
płyną do zim­ne­go Sca­pa Float
pew­nie są widmem
zak­ry­wam oczy
czer­wo­nym szalikiem 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 kwietnia 2016, 07:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sara B.

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2017, 11:15Sara B. sko­men­to­wał tek­st Powrót

29 stycznia 2017, 06:54JaiTy sko­men­to­wał tek­st Powrót

17 listopada 2016, 11:24giulietka sko­men­to­wał tek­st La préféren­ce

16 listopada 2016, 16:14Papużka sko­men­to­wał tek­st La préféren­ce

15 listopada 2016, 23:54Cris sko­men­to­wał tek­st La préféren­ce

8 kwietnia 2016, 10:13Sara B. sko­men­to­wał tek­st Monchat

7 kwietnia 2016, 10:17giulietka sko­men­to­wał tek­st Monchat

7 kwietnia 2016, 10:15Sara B. sko­men­to­wał tek­st The ima­ge

7 kwietnia 2016, 09:53giulietka sko­men­to­wał tek­st The ima­ge

6 kwietnia 2016, 13:50Sara B. sko­men­to­wał tek­st Wieczór dwóch panów i [...]